Examinering av coacher

Våra regler för diplomering och certifiering

Deltagare i Human Awareness coachutbildning kvalitetssäkras genom examination i flera steg.

Processen leder fram till diplomering och certifiering.

Human Awareness coachutbildning ➢

online-student-laptop

Beskrivning

Coachutbildningen löper under totalt 12 månader. En stor del av teorin (Human Awareness metodik) lär du dig i genom utbildningen Human Awareness Platinum, där du arbetar med din egen personliga utveckling. Du ska vara godkänd i samtliga moment innan du kan söka till steg 2. Antagning sker genom urval.

Utbildningen består av följande delar:

 • Coachutbildning steg 1 – utbildningstid 66 timmar.
  Human Awareness Platinum (3 månader).
 • Coachutbildning steg 2 – utbildningstid 78 timmar.
  Diplomutbildning – Teori och praktik, egen utveckling (9 månader). 
  Minst 72 coachingtimmar (minst 10 betalande övningsklienter à 6 timmar). 
 • Coachutbildning steg 3
  Certifiering – minst 100 coachingtimmar. 

Examinering

Diplomering och certifiering är en kvalitetssäkring för det professionella utövandet som Human Awareness-coach.

Human Awareness coachingmetod innefattar samtliga delar som ingår i ICF:s regelverk, men är även kraftigt utökad. Utöver den mentala delen, intellektet, ingår verktyg som främjar hela människan såsom den fysiska kroppens intelligens, känslornas intelligens, livsenergin och den själsliga aspekten som är kopplad till intuition med mera. 

I examineringen bedöms coachens förmåga att behärska alla delar som ingår i Human Awareness metod samt att vara i kontakt med, och använda sig av, "hjärtintelligens" under coachingen. En viktig egenskap är förmågan att skapa ett "förstärkt fält", vilket är en nödvändig förutsättning för att coachingen ska bli djupgående och transformerande.

De krav som ställs genom Human Awareness examinering överträffar eller matchar till alla delar de krav som ställs av ackrediterande certifieringsorgan, både avseende diplomering och certifiering. Med andra ord är det inte tillräckligt att certifiera enligt ICF eller något annat certifieringsorgans riktlinjer, och därför ansvarar Human Awareness själva för all examinering.

Nedan redovisas det som måste vara uppfyllt för att bli diplomerad respektive certifierad Human Awareness-coach.

Diplomering

Diplomerad Human Awareness-coach är utövare som till fullo genomgått utbildningen och blivit godkänd i samtliga moment enligt följande:

 • Coachutbildning steg 1, Human Awareness Platinum.
 • Coachutbildning steg 2, Diplomutbildning, såväl de teoretiska som praktiska.
 • Coachat minst 72 coachingtimmar (varav minst 10 betalande övningsklienter (3-månaders coachingpaket à 6 timmar) och vara godkänd i dina coachingfärdigheter enligt kraven för utbildningen. Coachingtimmarna samlas och dokumenteras i en loggbok.
 • Skickat in 2 coachingfilmer för godkännande efter Diplomutbildning del 1. Detta är ett krav för att få fortsätta med Diplomutbildning del 2.
 • Diplomeringsprocess: Skicka in 4 coachingfilmer. Du ska visa att du behärskar Human Awareness metodik till fullo. 
 • Deltagit vid minst ett tillfälle i Personligt Ledarskap i Grupp (Fånga LIVET!).  

När du är klar erhåller du ett diplom.

Certifiering

Certifierad Human Awareness-coach är utövare som vidareutvecklar sin kompetens och erfarenhet, och kontinuerligt kvalitetssäkras genom följande moment. 

 • Du ska vara diplomerad Human Awareness-coach.
 • Deltagit vid minst ytterligare ett tillfälle i Personligt Ledarskap i Grupp (Fånga LIVET!).
 • Coachat minst 100 coachingtimmar varav minst 75 timmar ska vara betalda timmar. Coachingtimmarna samlas och dokumenteras i en loggbok

När du är klar erhåller du ett certifikat som är giltigt i 3 år.

Obs! Om det har gått mer än tolv månader mellan din diplomering och certifiering behöver du skicka in två nya filmer från coachingtillfälle fyra eller fem enligt utbildningsplanen.

Omcertifiering

Omcertifiering sker för att säkerställa att aktiva coacher upprätthåller den kvalitet som krävs för att Human Awareness coachingmetod ska kunna vara så djupgående och transformerande som är möjligt. Det är viktigt att metoden inte blandas med andra tekniker som kan vara kontraproduktiva.

Omcertifiering sker genom följande moment.

 • Du ska ha minst 100 betalda coachingtimmar sedan föregående certifiering.
 • Deltagit i minst en Personligt Ledarskap i Grupp (Fånga LIVET!) eller deltagit minst 12 månader i vidareutbildningen Human Awareness Mastermind. 
 • Skickat in 3 coachingfilmer som är högst 6 månader gamla.

Omcertifiering sker vart tredje år.


Jämförelse mellan kraven för att ansöka om ICF-certifiering på ACC-nivå (ackrediterad certifierad coach) och kraven för certifiering enligt Human Awareness utvecklingmodell.

Moment

ACC:s krav 

Human Awareness krav

Coachutbildning Minst 60 timmar 144 timmar
Mentorcoaching Minst 10 timmar 8 (enskilt) + 8 (grupp) timmar
Coacherfarenhet Minst 100 timmar, varav minst 75 betalda Samma krav som ACC
Skicka in coachingsamtal / coachingmöten 20 till 60 minuter 6 timmar (video-inspelning)
Skriftlig examination Svara på 155 frågor under 3 timmars tid 10 omfattande inlämningsuppgifterSenast uppdaterad 1 januari 2023.