Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen – GDPR

Denna policy finns för att hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka alternativ du har angående din data.

Privacy Policy – English version ➢

gdpr-e1533643857971

Vi samlar in information på olika sätt

1. När du ger den till oss eller ger oss tillåtelse att få tillgång till den

När du registrerar dig för, eller använder dig av, någon av Human Awareness tjänster ger du oss viss information frivilligt. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, köper eller får en produkt eller tjänst, eller påbörjar en intresseanmälan till våra kurser och utbildningar innefattar det ditt namn och din e-postadress. Om du fyller i en intresseanmälan innefattar det även ditt telefonnummer, din adress och dina svar på frågor i samband med intresseanmälan samt eventuella kommentarer och annan information som du ger oss under vår kommunikation. Om du betalar för något hos Human Awareness samlar vi in betalningsinformation samt information om vad du har betalat för.

2. Vi samlar även in teknisk information när du besöker Human Awareness

Varje gång du använder en webbplats, mobilapp eller annan internettjänst skapas viss information som loggas automatiskt. Samma sak gäller när du besöker Human Awareness. Här är några av de typer av information vi samlar in:

 • Loggdata – När du besöker Human Awareness registrerar våra servrar information (”loggdata”), inklusive information som din webbläsare automatiskt skickar när du besöker en webbplats eller som din mobilapp automatiskt skickar när du använder den. Denna loggdata inkluderar din IP-adress, adress och aktivitet på webbplatsen du besöker som har funktioner kopplade till Human Awareness, sökningar, typ av webbläsare och inställningar, datum och tid för din förfrågan, hur du använder våra tjänster, cookies samt enhetsdata. Om du vill, kan du få mer information om de olika typerna av information vi samlar in i våra loggar.
 • Cookie-data – Vi använder även ”cookies” (små textfiler som skickas från din dator varje gång du besöker vår webbplats) eller liknande tekniker för att samla in loggdata. När vi använder cookies och andra liknande tekniker, använder vi session-cookies (som varar tills du stänger webbläsaren) eller permanenta cookies (som varar tills du eller din webbläsare raderar dem). Vi använder till exempel cookies för att lagra din språkinställning eller andra inställningar så att du inte behöver ställa in dem varje gång du besöker Human Awareness.
 • Enhetsinformation. Utöver loggdata samlar vi in information om vilken enhet du använder på Human Awareness, inklusive typ av enhet och operativsystem, inställningar, unika enhetsidentifierare samt kraschdata som hjälper oss att förstå när något går sönder. Om vi samlar in denna information beror ofta på vilken typ av enhet du använder och dess inställningar. Det finns till exempel olika typer av information som är tillgänglig beroende på om du använder en Mac eller en PC, en iPhone eller en Android-telefon. För att läsa mer om vilken information som din enhet gör tillgänglig för oss, kontrollera vad som står i tillverkarens eller programvarans policy.

3. Våra coacher, gruppledare och partners delar information med oss

Vi får även information om dig och din aktivitet från våra coacher och gruppledare, samt affiliates, samarbetspartners, deltagare i våra utbildningar och andra tredjepartsaktörer som vi samarbetar med eller andra offentligt tillgängliga källor.

Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Vad vi gör med den insamlade informationen

Vi använder den information vi samlar in för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vårt mål är att ge dig innehåll som är relevant, intressant och anpassat för dig. För att göra detta är det nödvändigt för oss att använda din information för att:

 • Identifiera dig när du besöker Human Awareness, kontaktar oss eller använder dig av våra tjänster samt bearbeta dina transaktioner.
 • Rekommendera ämnen eller områden som du kanske är intresserad av baserat på din aktivitet på Human Awareness. Om vi till exempel ser att du är intresserad av ”Hälsa & livsstil” kan vi föreslå information, eller visa dig reklam, relaterad till det ämnet.
 • Svara på dina frågor eller kommentarer.

Vi har dessutom ett legitimt intresse av att använda din information på dessa sätt. Den är även grundläggande för de tjänster som vi tillhandahåller, för att vi ska kunna utveckla dessa och se till att de är relevant, intressant och anpassade för dig, och att det är ett ömsesidigt intresse att vi gör detta.

Vi har också ett legitimt intresse av att förbättra Human Awareness, underhålla vår relation med dig samt skydda våra klienter. Vi drar båda nytta när vi använder din information till att:

 • Genomföra analyser över vem som besöker Human Awareness och vad de gör.
 • Förbättra Human Awareness tjänster och erbjuda nya funktioner.
 • Skicka uppdateringar (till exempel när en viss aktivitet sker i en utbildning) och nyheter via e-post, sms eller push-meddelanden.

Vi har ett legitimt intresse av att leverera information och reklam som är relevant, intressant och anpassad för dig, för att generera intäkter. Det är kostsamt att tillhandahålla och utveckla våra tjänster, och för att främja detta använder vi den information som vi samlar in till att:

 • Avgöra vilken information och reklam som ska presenteras för dig. Vi anpassar innehållet genom att identifiera dina intressen, baserat på dina aktiviteter både onsite och offsite, tillsammans med hjälp av information som vi får från våra partners eller andra tredjepartsaktörer. Där vi använder cookies för att identifiera dina intressen offsite kommer vi att begära godkännande vid behov vilket beskrivs i mer detalj nedan. När våra partners eller andra tredjepartsaktörer delar information med oss om dig förlitar vi oss på det godkännande som de redan har mottagit.
 • Berätta för våra partners hur deras reklam presterar och hur de kan förbättra denna.
 • Berätta för våra partners vilka typer av tjänster och produkter du kan vara intresserad av. Detta hjälper oss och våra partners att se till att innehåll och reklam är relevant för dig.

Vi har ett legitimt intresse av att använda informationen som vi samlar in för att anpassa din Human Awareness-upplevelse baserat på ditt beteende offsite.

Utöver de särskilda omständigheterna ovan använder vi bara din information med ditt godkännande för att:

 • Skicka dig marknadsföring i form av e-post, sms eller push-meddelanden. Varje gång vi skickar dig marknadsföring ger vi dig möjlighet att säga upp tjänsten.
 • Identifiera din plats och anpassa innehållet som presenteras för dig. Om vi till exempel vet att du bor i Stockholm kan vi visa dig kurser och utbildningar av lokal karaktär.
 • Berätta för våra partners hur deras aktiviteter presterar.

Vi kommer också att förlita oss på ditt samtycke när vi använder cookies till att:

 • Identifiera dig från olika webbläsarsessioner. Detta innebär att om du besöker Human Awareness från din telefon (eller någon annan enhet) kommer vi ihåg att du är du och du behöver inte ange dina uppgifter varje gång du besöker Human Awareness.

Hur länge vi behåller din information

Vi behåller bara din information så länge som vi behöver den för att kunna tillhandahålla Human Awareness tjänster och uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Detta gäller även för alla som vi delar din information med och för de som utför tjänster å våra vägnar. När vi inte längre behöver använda din information och det inte längre finns något behov av att behålla den för att följa lagar eller förpliktelser, kommer vi att radera den från våra system eller avpersonalisera den så att det inte går att identifiera dig.

Vår policy gällande barns information

Endast vuxna, över 18 år, får använda Human Awareness tjänster. Om du är baserad inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får du bara använda Human Awareness tjänster om du är tillräckligt gammal för att ge samtycke till behandling av uppgifter enligt lagarna i ditt land. Om du är förälder och har blivit medveten om att ditt barn använder Human Awareness tjänster utan ditt medgivande, kontakta oss

Dina alternativ

Du har alternativen nedan att välja på till den information som vi har om dig. För att använda något av dessa alternativ, kontakta oss. Om du är en användare boende inom EES, kan du:

 • Få tillgång till den information vi har om dig. Vi delar oftast med oss av denna inom 30 dagar efter du bett oss om den.
 • Få dina uppgifter korrigerade eller raderade, kontakta oss.
 • Motsätta att vi bearbetar din information. Du kan be oss att sluta använda din information, inklusive när vi använder din information för att skicka dig e-post eller push-meddelanden. Om du avstår från att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan vi fortfarande skicka dig nyhetsbrev, uppdateringar om ditt konto samt kursinformation. Vi kommer endast att skicka marknadsföringsmaterial som du har samtyckt till, om du inte vill få det kan du när som helst enkelt avregistrera dig.
 • Skicka din information till en annan organisation där vi samlar information med din tillåtelse eller för genomförandet av ett kontrakt med dig, om tekniskt möjligt.
 • Klaga hos en tillsynsmyndighet. Om du är baserad inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och tror att vi inte har följt dataskyddslagarna har du rätt att skicka in ett klagomål till Data Protection Commission på Irland eller till din lokala tillsynsmyndigheten.

Policyn gäller från 25 maj 2018.

Privacy Policy

Handling of personal data in accordance with the Data Protection Regulation - GDPR

This policy is to help you understand what information we collect, how we use it and what options you have regarding your data.

gdpr-e1533643857971

We collect information in different ways

1. When you give it to us or give us permission to access it

When you register for, or use, any of Human Awareness' services, you voluntarily provide us with certain information. When you sign up for our newsletter, buy or receive a product or service, or begin a registration for our courses and trainings, it includes your name and email address. If you fill out a registration, it also includes your telephone number, your address and your answers to the questions in the registration form, as well as any comments and other information you give us. If you pay for something at Human Awareness, we collect payment information and information about what you have paid for.

2. We also collect technical information when you visit Human Awareness

Each time you use a website, mobile app or other internet service, certain information is created that is logged automatically. The same is true when you visit Human Awareness. Here are some of the types of information we collect:

 • Log data - When you visit Human Awareness, our servers record information ("log data"), including information that your browser automatically sends when you visit a website or that your mobile app automatically sends when you use it. This log data includes your IP address, address and activity on the website you are visiting which has features related to Human Awareness, searches, browser type and settings, date and time of your request, how you use our services, cookies and device data. If you want, you can get more information about the different types of information we collect in our logs.
 • Cookie data - We also use "cookies" (small text files sent from your computer every time you visit our website) or similar techniques to collect log data. When we use cookies and other similar techniques, we use session cookies (which last until you close the browser) or permanent cookies (which last until you or your browser clear them). For example, we use cookies to store your language settings or other settings so that you do not have to set them each time you visit Human Awareness.
 • Device information. In addition to log data, we collect information about which device you use on Human Awareness, including the type of device and operating system, settings, unique device identifiers, and crash data that help us understand when something is breaking. Whether we collect this information often depends on the type of device you are using and its settings. For example, there are different types of information available depending on whether you are using a Mac or a PC, an iPhone or an Android phone. To read more about what information your device makes available to us, check what's in the manufacturer's or software's policy.

3. Our coaches, group leaders and partners share information with us

We also obtain information about you and your activity from our coaches and group leaders, as well as participants in our courses, affiliates, partners and other third party actors with whom we partner or other publicly available sources.

Your personal data will not be disclosed to third parties.

What we do with the information collected

We use the information we collect to provide our services to you. Our goal is to provide you with content that is relevant, interesting and customized for you. To do this, it is necessary for us to use your information to:

 • Identify yourself when you visit Human Awareness, contact us or use our services and process your transactions.
 • Recommend topics or areas that you may be interested in based on your activity on Human Awareness. For example, if we see that you are interested in “Health & Lifestyle”, we can suggest information, or show you advertising, related to that topic.
 • Answer your questions or comments.

We also have a legitimate interest in using your information in these ways. It is also fundamental to the services we provide, in order for us to develop these and ensure that they are relevant, interesting and customized for you, and that it is a mutual interest that we do this.

We also have a legitimate interest in improving Human Awareness, maintaining our relationship with you and protecting our clients. We both benefit when we use your information to:

 • Perform analyzes on who visits Human Awareness and what they do.
 • Improve Human Awareness services and offer new features.
 • Send updates (for example, when a particular activity happens in an education) and news via email, text message or push notifications.

 We have a legitimate interest in providing information and advertising that is relevant, interesting and tailored to you, in order to generate revenue. It is expensive to provide and develop our services, and to promote this we use the information we collect to:

 • Decide what information and advertising to present to you. We customize the content by identifying your interests, based on your activities both onsite and offsite, along with information we receive from our partners or other third party actors. Where we use cookies to identify your interests offsite, we will request approval if needed, which is described in more detail below. When our partners or other third-party actors share information about you, we rely on the approval they have already received.
 • Tell our partners how their advertising is performing and how they can improve it.
 • Tell our partners what types of services and products you may be interested in. This helps us and our partners ensure that content and advertising are relevant to you.

We have a legitimate interest in using the information we collect to customize your Human Awareness experience based on your offsite behavior.

In addition to the above specific circumstances, we only use your information with your consent to:

 • Send you marketing in the form of emails, sms or push messages. Every time we send you marketing, we give you the opportunity to terminate the service.
 • Identify your location and customize the content presented to you. For example, if we know you live in London, UK, we can show you local courses and trainings.
 • Tell our partners how their activities are performing.

We will also rely on your consent when we use cookies to:

 • Identify yourself from different browser sessions. This means that if you visit Human Awareness from your phone (or any other device), we remember that you are you, and you do not need to enter your information every time you visit Human Awareness.

How long we keep your information

We will only retain your information for as long as we need it in order to provide Human Awareness' services and to fulfill the purposes described in this policy. This also applies to everyone with whom we share your information and to those who perform services on our behalf. When we no longer need to use your information and there is no longer any need to keep it to comply with laws or obligations, we will delete it from our systems or anonymise it so that you cannot be identified.

Our policy regarding children's information

Only adults, over the age of 18, may use Human Awareness' services. If you are based in the European Economic Area (EEA), you may only use Human Awareness' services if you are old enough to consent to the processing of data under the laws of your country. If you are a parent and have become aware that your child uses Human Awareness' services without your consent, please contact us.

Your options

You have the options below to choose from regarding the information we have about you. To use any of these options, contact us. If you are a user living within the EEA, you can:

 • Access the information we have about you. We usually share this with us within 30 days of asking us for it.
 • Get your information corrected or deleted, contact us.
 • Oppose that we process your information. You can ask us to stop using your information, including when we use your information to send you emails or push messages. If you refrain from receiving marketing messages from us, we can still send you newsletters, updates on your account and course information. We will only send marketing material that you have agreed to, if you do not want to receive it you can easily unsubscribe at any time.
 • Send your information to another organization where we collect information with your permission or for the execution of a contract with you, if technically possible.
 • Complain to a regulator. If you are based in the European Economic Area (EEA) and believe that we have not complied with data protection laws, you have the right to file a complaint with the Data Protection Commission in Ireland or your local regulator.

The policy applies from May 25, 2018.