Terms and conditions

Här hittar du regler för anmälan och avbokning samt övriga villkor för deltagande i våra kurser och utbildningar.
Gäller för både privatpersoner och företag.

us-uk-flag-228sq International clients (English) ➢


Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till Human Awareness kommer att behandlas i den utsträckning som krävs för att kunna fullgöra våra åtaganden och för att underlätta kommunikation med dig. Du som anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller fyller i en intresseanmälan till någon av våra kurser eller utbildningar samtycker i och med detta till att Human Awareness får kommunicera med dig (skicka information, meddelanden, nyheter, reklam m.m.) genom e-post, sms, telefon, brev eller på annat, för ändamålet lämpligt sätt.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), som trädde i kraft 25 maj 2018. Personuppgifterna behandlas även inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Vill du veta mer om hur vi använder dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.


Privatpersoner

Intresseanmälan

I samband med att du fyller i en intresseanmälan och bokar ett kostnadsfritt vägledande samtal förbinder du dig till att vara anträffbar vid den bokade tiden. Du har möjlighet att avboka eller boka om tiden för mötet senast en timme innan mötet.

Om vi inte kan nå dig vid den bokade tiden, på det telefonnummer som du angivit i din intresseanmälan, blir du fakturerad en avgift på 300 kr.

Anmälan och betalning

Du bokar din plats genom ett muntligt avtal vid ett vägledande samtal. Anmälan är bindande och kursavgiften är ej återbetalningsbar.

För att garantera det önskade kurstillfället betalar du in en anmälningsavgift eller hela kursavgiften. Eventuell resterande kursavgift ska vara betald inom 14 dagar och senast 6 veckor före kursstart. Om det är mindre än 6 veckor till kursstart skall betalningen vara tillhanda enligt särskild överenskommelse, och alltid innan kursen startar.

Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

Ångerrätt

För våra distansutbildningar (online) gäller enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal att du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar. Tiden räknas från dagen vi bekräftat din anmälan.

Om du anmäler dig via webben utgörs bekräftelsen av ett e-postmeddelande. Om du anmäler dig via telefon får du en muntlig bekräftelse i samband med telefonsamtalet.

Du nyttjar ångerrätten genom att meddela oss per e-post eller telefon. Du har då rätt att återfå avgiften.

Om ångerrätten utnyttjas till en kurs som redan har påbörjats, återbetalas ej den del av avgiften som härrör till det som redan har levererats i kursen. Ej heller för det arbete som måste utföras i samband med att deltagaren startar kursen.

Återbetalning sker inom 30 dagar.

Avbokning

Efter att ångerrätten har gått ut är anmälningsavgiften ej återbetalningsbar. Om kursen avbokas senare än 12 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Avbokning senare än 6 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Ersättare

Om du hittar en ersättare kan den personen ta din plats. För detta krävs en formell intresseanmälan och ett vägledande samtal som visar att deltagaren uppfyller kraven för kursen.

Avbruten kurs

Du har bara rätt att avbryta kursen utan kostnad om något oförutsett hänt som gör att du inte kan fullfölja kursen. Vid akut sjukdom som hindrar deltagande, och uppvisande av läkarintyg, ges möjlighet att delta vid annat kurstillfälle, inom 12 månader. Eventuella extra kostnader, t.ex. kost och logi för utebliven deltagare, som uppstår på grund av att kurstillfället flyttas, debiteras deltagaren.

Inställd kurs

Human Awareness förbehåller sig rätten att inte starta en aktivitet om antalet anmälda deltagare är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda kursavgifter till fullo. Besked om detta ges senast 4 veckor före kursstart. Övriga kostnader, som uppstår på grund av resa och övernattning etc, i samband med kursen, faller utanför Human Awareness ansvar och ersätts ej.

Finansiering

Vid behov erbjuder vi i samarbete med Human Finans flera alternativ till delbetalning av utbildningskostnaderna. Du kan till exempel låna räntefritt till din utbildning och betala månatligen, under 6, 12 eller 24 månader.human-finans-logo-e1516183830820-300x109.png

» Läs mer om finansiering genom Human Finans

» Ladda ner utförliga villkor för lånet


Företag, organisationer och myndigheter

Intresseanmälan

I samband med att du fyller i en intresseanmälan och bokar ett kostnadsfritt vägledande samtal förbinder du dig till att vara anträffbar vid den bokade tiden. Du har möjlighet att avboka eller boka om tiden för mötet senast en timme innan mötet.

Om vi inte kan nå dig vid den bokade tiden, på det telefonnummer som du angivit i din intresseanmälan, blir du fakturerad en avgift på 300 kr.

Anmälan och betalning

Du bokar din plats genom ett muntligt avtal vid ett vägledande samtal. Anmälan är bindande och kursavgiften är ej återbetalningsbar.

Kursavgiften faktureras, om inget annat avtalats, och ska vara betald inom 14 dagar. När fakturan är betald är tillfället för kursen garanterad.

Vid försenad betalning utgår en förseningsersättning/förseningsavgift på 450 kronor utöver själva betalkravet och en dröjsmålsränta som framgår av fakturan, för närvarande 12 %.

Avbokning

Om kursen avbokas återfås ej kursavgiften.

Ersättare

Om du hittar en ersättare kan den personen ta din plats. För detta krävs en formell intresseanmälan och ett vägledande samtal som visar att deltagaren uppfyller kraven för kursen.

Inställd kurs

Human Awareness förbehåller sig rätten att inte starta en aktivitet om antalet anmälda deltagare är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda kursavgifter till fulla. Övriga kostnader, som uppstår på grund av resa och övernattning etc, i samband med kursen, faller utanför Human Awareness ansvar och ersätts ej.


Coaching

Följande regler gäller både privat – individer, par & familj, och företag – medarbetare, chefer & ledare.

Anmälan

Hela avgiften betalas före första coachingtillfället.

Ombokning

Ändring av tidpunkt för coachsamtal ska anmälas senast 24 timmar i  förväg. Om så ej sker från klientens sida anses samtalstiden förbrukad. Om coachen inte anmäler ändring i tid, ska klienten kompenseras genom att coachen erbjuder ett nytt coachsamtal utan kostnad.

Giltighet

När du bokar ett coachingpaket gäller detta i 12 månader.


Övrigt

Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll och force majeur.

Human Awareness är ett privat, fristående företag – politiskt och religiöst obundet. Vi har inget samröre eller historia med amerikanska HAI Global (Human Awareness Institute) som bara råkar ha ett liknande namn. 
us-uk-flag-228sq Terms & Conditions

Rules for registration and cancellation as well as other conditions for participation in our courses and educational programmes. These apply to both private individuals and companies.


Personal data

The personal information you provide to Human Awareness will be processed to the extent required to fulfill our obligations and to facilitate communication with you. When you sign up for our newsletter or fill out an registration of interest for any of our courses or educational programmes, you simultaneously give permission for Human Awareness to communicate with you (send information, messages, news, advertising etc.) via e-mail, sms, telephone, letter or otherwise, for the purpose appropriate manner.

We process personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR), which came into force on May 25, 2018. The personal data is also processed within the framework of market and customer analyzes, which form the basis for marketing, methodology and business development, and for completing what is required of us by law. Your personal data will not be disclosed to third parties. Want to know more about how we use your personal information? Read our privacy policy.

Registration and payment

You book your place through a verbal agreement during an orientation call. Registration is binding and the course fee is non-refundable.

To guarantee the desired participation date of the course, you must pay a registration fee or the entire course fee. Any remaining course fee must be paid within 14 days and no later than 6 weeks before the start of the course. If there are less than 6 weeks to the start of the course, the payment must be made according to a special agreement, and always before the course starts.

In case of delayed payment, a reminder fee of SEK 60 is added.

Right of withdrawal

Distance courses (online) – According to The Act on Distance Contracts and Off-Premises Contracts, you have the right to cancel your registration by notifying us within 14 days. The time is calculated from the day after the date we confirmed your application.

If you sign up via the web, the confirmation is an email. If you sign up by phone you will receive an oral confirmation in connection with the telephone call.

You exercise the right of withdrawal by notifying us by e-mail or telephone. You then have the right to recover the fee.

If the right of withdrawal is used for a course that has already begun, the part of the fee that is due to that which has already been delivered in the course, will not be refunded. Nor for the work that has been carried out in connection with the participant starting the course.

The refund will be done within 30 days.

Cancellation

After the right of withdrawal has expired, the registration fee is non-refundable. If the course is cancelled later than 12 weeks before the start of the course, 50% of the course fee will be charged. Cancellation later than 6 weeks before the start of the course is charged 100% of the course fee.

Replacement

If you find a replacement, that person can take your place. For this, a formal declaration of interest is required and an indicative interview showing that the participant meets the requirements for the course.

Interrupted course

You only have the right to cancel the course at no cost if something unforeseen has happened that prevents you from completing the course. In case of acute illness that prevents participation, and presentation of medical certificates, it is possible to participate in another course, within 12 months. Any additional costs, e.g. food and accommodation for non-attending participants, which arises due to the relocation of the course, the participant is charged.

Cancelled course

Human Awareness reserves the right not to start an activity if the number of registered participants is too low. In these cases, all course fees paid are fully refunded. Other costs incurred as a result of travel and overnight stay, etc., in connection with the course, fall outside the responsibility of Human Awareness and are not reimbursed.

Miscellaneous

We reserve the right for changes beyond our control and force majeure.

Human Awareness is a private, independent company – politically and religiously unaffiliated. We have no association or history with the American HAI Global (Human Awareness Institute) which just happens to have a similar name.